Cerkiew Wasilkow

Idź do spisu treści

Menu główneMODLITWA OD EPIDEMII
w języku cerkiewnosłowiańskim i polskim


Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Молитва предначинательная:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).


 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды).

 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Молитва Господня:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.


Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)


Псалом 26

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко   отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Молитва во время эпидемии


Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и   во веки веков. Аминь.  MODLITWA OD EPIDEMII w języku polskim

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen.

Bo
że, bądź miłościw mnie grzesznemu (trzy razy).

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, dla modlitw Przeczystej Twojej Matki i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.


Chwała Tobie, Bo
że nasz, chwała Tobie.

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze.


Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (trzy razy).


Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie, oczyść grzechy nasze, Władco, przebacz nieprawości nasze, Święty, nawiedź nas, i ulecz niemoce nasze, dla imienia Twego.


Panie, zmiłuj si
ę (trzy razy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Ojcze nasz, któryś jest w niebiosiach, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Panie, zmiłuj się (dwanaście razy).

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Przyjd
źcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu.


Przyjd
źcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga.

Przyjd
źcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego.

Psalm 26


Pan moim oświeceniem i moim Zbawcą, kogóż mam się lękać? Pan obrońcą mego życia, kogóż się przestraszę? Gdy zbliżyli się do mnie złoczyńcy, by pożreć moje ciało, moi prześladowcy i wrogowie sami osłabli i upadli. Choćby stanął przeciwko mnie obóz, nie ulęknie się moje serce, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, ja w Nim mam nadzieję. O jedno prosiłem Pana, tego będę szukał: abym przebywał w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym wpatrywał się we wspaniałość Pańską i nawiedzał Jego święty przybytek. Albowiem schronił mnie w swoim przybytku w dniu mojej niedoli, w tajemnym miejscu swego przybytku mnie ukrył, wywyższył mnie na skale. A teraz podniósł moją głowę przeciwko moim wrogom. Obszedłem ołtarz i złożyłem w Jego przybytku ofiarę chwały i radości, śpiewam i zaśpiewam Panu. Usłysz, Panie, mój głos, którym wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Do Ciebie mówi moje serce: „Szukałem Pana i odnajdzie ciebie moje oblicze", Twego oblicza będę szukał, Panie. Nie odwracaj Twego oblicza ode mnie i nie uchylaj się w gniewie od Twego sługi. Bądź moją pomocą, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco. Bo mój ojciec i moja matka mnie opuścili, Pan zaś przyjął mnie. Panie, naucz mnie drogi Twego Prawa i skieruj mnie na ścieżką prawą ze względu na moich wrogów. Nie wydawaj mnie na pastwę mych ciemiężycieli, bo powstali przeciwko mnie nieprawi świadkowie i nieprawość kłam sobie zadała. Wierzę, że ujrzę dobra Pańskie w krainie żyjących. Wyczekuj Pana i postępuj mężnie, niech się umocni twoje serce i wyczekuj Pana.


Modlitwa


Panie Boże nasz, wejrzyj z Twojej świętej wysokości na modlitwę nas grzesznych i niegodnych Twoich sług, którzy swoimi nieprawościami zagniewali Twoją łaskawość i rozdrażnili Twoje miłosierdzie, nie wchodź w sąd z Twoimi sługami, ale odwróć Twój straszny gniew, słusznie na nas skierowany, utul zgubne odrzucenie, odłóż Twój groźny miecz, niewidzialnie przed czasem nas siekący i oszczędź Twoje ubogie, i biedne sługi, i nie zamknij w śmierci naszych dusz, gdyż w pokucie ze skruszonym sercem i ze łzami przypadamy do Ciebie, naszego miłosiernego, łaskawego i dobrotliwego Boga. Albowiem Ty litujesz się i zbawiasz nas, Boże nasz, i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Nabożeństwa

Niedziela:
9:30 Boska Liturgia
Panichidy odprawiane są o godz. 9:00
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Boskiej Liturgii odprawiany jest molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

Środa:
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej.
W drugą środę miesiąca - Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła.
W trzecią środę miesiąca - Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej w języku polskim.
W każdą ostatnią środę miesiąca - Akatyst za zmarłych.

Sobota:
17:00 Całonocne Czuwanie

Święta z grona Dwunastu Wielkich Świąt:
W przeddzień święta:
17.00 Całonocne Czuwanie
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia

Święta z grona Dużych Świąt:
w dniu święta:
9.00 Boska Liturgia


UWAGA


Przypominamy, że został wprowadzony nakaz noszenia maseczek.
Będąc w cerkwi należy mieć zakryte usta i nos.

 

Sierpień


 


9 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Pantelejmona, Anfisy, Germana, Klemensa, Nauma, Sawy, Gorazda, Angelara


 
 
 

12 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

14 (środa)
Świętych męczenników siedmiu braci Machabejskich: Antonina, Awima, Guriasza, Eleazara, Euzebona, Alima, Markela, matki ich Salomei i nauczyciela ich Eleazara

 

Początek postu przed świętem
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny


 

15 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

16 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Izaaka, Dalmata, Fausta, Kosmasa, Antoniego

 
 

19 (środa) 9:00 Boska Liturgia. Święto Przemienienia Pańskiego

 
 
 

22 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

23 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Świętych: Wawrzyńca, Sykstusa, Felikssima, Agapita, Romana

 
 
 

26 (środa) 17:00 Akatyst w intencji zmarłych

27 (czwartek)
17:00
Całonocne Czuwanie

28 (piątek) 9:00
Boska Liturgia. Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

 
 
 

29 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

30 (niedziela) 9:30 Boska Liturgia. Świętych: Mirona, Pawła, Julianii, Alipiusza, Firsa, Leukiusza, Koronata, Stratona, Filipa, Cypriana

 
 

Wrzesień


 

1 (wtorek) - 8:00 Molebień z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

4 (środa)
17:00 Akatyst przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej

7 (sobota)
17:00
Całonocne Czuwanie

6 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia oraz molebień przed Wasilkowską Ikoną Matki Bożej. Świętych: Eutychiusza, Piotra, Jerzego, Siry, Arseniusza

 
 

9 (środa) 17:00 Akatyst do śww. app. Piotra i Pawła

11 (piątek) 9:00
Boska Liturgia. Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Dzień postny

 
 
 

12 (sobota) 17:00 Całonocne Czuwanie

13 (niedziela) 9:30
Boska Liturgia. Złożenie pasa Najświętszej Bogurodzicy. Świętych: Cypriana, Genadiusza


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego